Algemene voorwaarden

versie: 1.0

artikel 1 Inleiding

1.1 Travelbag Media is uitgever van reisgerelateerde websites, waaronder de website Go-France.nl. Travelbag Media is gevestigd aan De Sandermannen 6, 5591 VA te Heeze, Nederland en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 50216325.

artikel 2 Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Travelbag Media geleverde diensten inzake de website Go-France.nl. Het afnemen van diensten van Travelbag Media houdt in dat de campingeigenaar erkent dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en de voorwaarden en bepalingen volledig aanvaardt.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Travelbag Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde deze voorwaarden en bepalingen te wijzigen.

artikel 3 Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen Travelbag Media en een campingeigenaar gaat in op het moment dat Travelbag Media een ondertekende bestelbon hetzij per email, hetzij per post van de campingeigaar heeft ontvangen.

3.2 De campingeigenaar verkrijgt hiermee een vermelding van zijn/haar camping in de zoekresultaten van Go-France.nl. De positie van de vermelding in de zoekresultaten is afhankelijk van het door de campingeigenaar gekozen abonnement.

artikel 4 Abonnementsperiode

4.1 De abonnementsperiode bedraagt één jaar, ingaande op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Travelbag Media is bijgeschreven. Op dat moment zal de camping zichtbaar worden in de zoekresultaten van Go-France.nl. De campingeigenaar ontvangt hiervan per email een bevestiging.

4.2 Dertig dagen voor het verstrijken van de abonnementsperiode zal Travelbag Media per email contact met de campingeigenaar opnemen om hem/haar hierover te informeren.

4.3 Tarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen. Tariefwijzigingen hebben geen invloed op lopende contracten. De actuele tarieven vindt u op de website van Go-France.nl.

artikel 5 Tarieven

5.1 Alle op de website Go-France.nl vermelde abonnementstarieven zijn exclusief BTW.

artikel 6 Betaling

6.1 Na ontvangst door Travelbag Media van de bestelbon ontvangt de campingeigenaar per email de factuur. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van de vervaldatum het verschuldigde bedrag niet (geheel) is voldaan ontvangt de campingeigenaar per email een betalingsherinnering.

artikel 7 Continuïteit

7.1 In het geval dat de website Go-France.nl niet bereikbaar is, hetzij ongewild door een interne of externe oorzaak, hetzij doelbewust als gevolg van noodzakelijk onderhoud, kan Travelbag Media hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.

7.2 Travelbag Media kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de website Go-France.nl niet bereikbaar is als gevolg van technische problemen of updates bij de hosting provider.

7.3 In het geval van het niet naleven door de campingeigenaar van de in de algemene voorwaarden genoemde bepalingen behoudt Travelbag Media zich het recht voor om de geleverde dienst voor het einde van de abonnementsperiode te beëindigen.

artikel 8 Verantwoordelijkheid

8.1 Travelbag Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het reproduceren van gegevens aangeleverd door de campingeigenaar op websites die geen eigendom zijn van Travelbag Media.

artikel 9 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Travelbag Media en de campingeigenaar zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

9.3 Indien onoverkomelijke geschillen tussen Travelbag Media en de campingeigenaar blijven bestaan, zullen deze uitsluitend worden voorgelegd en eventueel berecht door de bevoegde (kanton)rechter in het arrondissement van rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats Eindhoven.